СШ1 – Општа и неорганска хемија: Оксидоредукциони процеси

Предавач: Јелена Димитријевић Станојковић

Стручни предмети – Хемија, неметали и графичарство