СШ2 – Органска хемија, 10. час: Циклични угљоводоници - циклоалкани и ароматични угљоводоници - арени

Име предавача: Стеван Рајовић

Предавања за средње школе 2020/21