СШ3 – Физичка хемија, 4. час: Течно агрегатно стање, напон паре и топлота испаравања, површински напон

Име предавача: Миланка Перовић

Хемија, неметали и графичарство – 3. разред