СШ2 – Органска хемија, 10. час: Циклични угљоводоници - циклоалкани и ароматични угљоводоници - арени

Име предавача: Стеван Рајовић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред