СШ2 – Органска хемија, 11. час: Својства арена, поликондензовани ароматични угљоводоници

Име предавача: Стеван Рајовић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред