СШ2 – Органска хемија, 21. час: Подела и номенклатура карбоксилних киселина, засићење монокарбоксилне киселине...

Предавач: Иван Вукићевић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред