СШ1 – Општа и неорганска хемија, 5. час: Мол, моларна маса, маса атома и молекула и моларна запремина гаса

Име предавача: Татјана Пајић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред