СШ1 – Општа и неорганска хемија, 9. час: Енергија јонизације, афинитет према електрону, електронегативност

Предавач: Ивана Станојевић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред