СШ1 – Техничко цртање и машински елементи, 5. час: Појам и врсте пројекција

Име предавача: Игор Марцикић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред