СШ1 – Општа и неорганска хемија, 16. час: Електролити, електролитичка дисоцијација, јаки и слаби електролити

Предавач: Ненси Берић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред