СШ1 – Техничко цртање са машинским елементима, 21. час: Елементи за транспорт флуида

Предавач: Игор Марцикић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред