СШ1 – Општа и неорганска хемија, 8. час: Енергетски нивои, поднивои и орбитале

Предавач: Зорица Ранђић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред