СШ1 – Општа и неорганска хемија, 7. час: Структура атома. Боров и таласно-механички модел

Предавач: Зорица Ранђић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред