СШ1 – Техничко цртање и машински елементи, 7. час: Ортогонална пројекција праве и дужи на три равни

Име предавача: Атила Перна

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред