СШ1 – Општа и неорганска хемија, 13. час: Подела дисперзних система, растворљивост

Име предавача: Наташа Николоски

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред