СШ1 – Техничко цртање и машински елементи, 3. час: Значај техничког цртежа и подела техничких цртежа

Име предавача: Дејан Милојковић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред